مکانیزم عملکردی بیوفیدبک

بیوفیدبک متدی جهت درک پارامترهای فیزیولوژی بدن با هدف فراگیری الگوهای صحیح می باشد .این روش درمانی  با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اطلاعاتی را در مورد اعصاب و عضلات و فعالیت های خودمختار بدن اندازگیری و پردازش می کند و در قالب فیدبک صوتی یا تصویری به بیمار و پزشک معالج وی نمایش می دهد. […]