رگیاب

رگیاب ZD Medical

آشکارساز عروق محیطی

نمایش عروق از طریق پردازش تصویر پیشرفته

عدم تاثیر رنگ پوست در آشکارسازی

دارای مد نوزاد و بیماران چاق

کاهش درد تزریق بیماران

افزایش رضایت شغلی پرستاران 

اجتناب از تاخیر در تزریقات اورژانسی در حالت اضطرار 

صرفه جویی بالا در هزینه تزریق از طریق مصرف بهینه گاز استریل، پد الکی، سوزن و سرنگ …..

فرم مشاوره سریع

Call Now